Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 32858
2 2 Księga Mojżeszowa 12018
3 3 Księga Mojżeszowa 8555
4 4 Księga Mojżeszowa 8456
5 5 Księga Mojżeszowa 9202
6 Księga Jozuego 8413
7 Księga Sędziów 7643
8 Księga Rut 7048
9 1 Księga Samuela 8769
10 2 Księga Samuela 7483
11 1 Księga Królewska 7535
12 2 Księga Królewska 6555
13 1 Księga Kronik 5857
14 2 Księga Kronik 6607
15 Księga Ezdrasza 5559
16 Księga Nehemiasza 5976
17 Księga Estery 7588
18 Księga Joba 12423
19 Księga Psalmów 20529
20 Księga Przypowieści Salomona 13860
21 Księga Kaznodziei Salomona 8034
22 Pieśń nad Pieśniami 8535
23 Księga Izajasza 13330
24 Księga Jeremiasza 8247
25 Treny 5842
26 Księga Ezechiela 8586
27 Księga Daniela 7719
28 Księga Ozeasza 6290
29 Księga Joela 4955
30 Księga Amosa 5142
31 Księga Abdiasza 4648
32 Księga Jonasza 6873
33 Księga Micheasza 4888
34 Księga Nahuma 4434
35 Księga Habakuka 4875
36 Księga Sofoniasza 4862
37 Księga Aggeusza 5107
38 Księga Zachariasza 5191
39 Księga Malachiasza 5530
40 Ewangelia św. Mateusza 24034
41 Ewangelia św. Marka 21919
42 Ewangelia św. Łukasza 25741
43 Ewangelia św. Jana 17989
44 Dzieje Apostolskie 18714
45 List do Rzymian 11814
46 1 List do Koryntian 10592
47 2 List do Koryntian 7483
48 List do Galacjan 6241
49 List do Efezjan 7881
50 List do Filipian 5847
51 List do Kolosan 5820
52 1 List do Tesaloniczan 5625
53 2 List do Tesaloniczan 5260
54 1 List do Tymoteusza 6272
55 2 List do Tymoteusza 5167
56 List do Tytusa 5053
57 List do Filemona 5057
58 List do Hebrajczyków 6840
59 List św. Jakuba 7604
60 1 List św. Piotra 6523
61 2 List św. Piotra 5510
62 1 List św. Jana 7290
63 2 List św. Jana 5048
64 3 List św. Jana 5005
65 List św. Judy 5842
66 Objawienie św. Jana 11269

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl