Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 32433
2 2 Księga Mojżeszowa 11868
3 3 Księga Mojżeszowa 8472
4 4 Księga Mojżeszowa 8369
5 5 Księga Mojżeszowa 9126
6 Księga Jozuego 8324
7 Księga Sędziów 7562
8 Księga Rut 6969
9 1 Księga Samuela 8671
10 2 Księga Samuela 7406
11 1 Księga Królewska 7470
12 2 Księga Królewska 6481
13 1 Księga Kronik 5780
14 2 Księga Kronik 6536
15 Księga Ezdrasza 5494
16 Księga Nehemiasza 5906
17 Księga Estery 7498
18 Księga Joba 12284
19 Księga Psalmów 20318
20 Księga Przypowieści Salomona 13691
21 Księga Kaznodziei Salomona 7932
22 Pieśń nad Pieśniami 8416
23 Księga Izajasza 13182
24 Księga Jeremiasza 8151
25 Treny 5769
26 Księga Ezechiela 8444
27 Księga Daniela 7609
28 Księga Ozeasza 6209
29 Księga Joela 4892
30 Księga Amosa 5071
31 Księga Abdiasza 4588
32 Księga Jonasza 6776
33 Księga Micheasza 4832
34 Księga Nahuma 4381
35 Księga Habakuka 4810
36 Księga Sofoniasza 4813
37 Księga Aggeusza 5053
38 Księga Zachariasza 5122
39 Księga Malachiasza 5470
40 Ewangelia św. Mateusza 23584
41 Ewangelia św. Marka 21677
42 Ewangelia św. Łukasza 25438
43 Ewangelia św. Jana 17804
44 Dzieje Apostolskie 18430
45 List do Rzymian 11684
46 1 List do Koryntian 10469
47 2 List do Koryntian 7416
48 List do Galacjan 6176
49 List do Efezjan 7784
50 List do Filipian 5755
51 List do Kolosan 5759
52 1 List do Tesaloniczan 5566
53 2 List do Tesaloniczan 5205
54 1 List do Tymoteusza 6207
55 2 List do Tymoteusza 5107
56 List do Tytusa 4995
57 List do Filemona 4989
58 List do Hebrajczyków 6764
59 List św. Jakuba 7515
60 1 List św. Piotra 6437
61 2 List św. Piotra 5440
62 1 List św. Jana 7215
63 2 List św. Jana 4988
64 3 List św. Jana 4946
65 List św. Judy 5772
66 Objawienie św. Jana 11132

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl