Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 31439
2 2 Księga Mojżeszowa 11572
3 3 Księga Mojżeszowa 8274
4 4 Księga Mojżeszowa 8162
5 5 Księga Mojżeszowa 8857
6 Księga Jozuego 8115
7 Księga Sędziów 7362
8 Księga Rut 6781
9 1 Księga Samuela 8487
10 2 Księga Samuela 7267
11 1 Księga Królewska 7304
12 2 Księga Królewska 6289
13 1 Księga Kronik 5624
14 2 Księga Kronik 6358
15 Księga Ezdrasza 5359
16 Księga Nehemiasza 5764
17 Księga Estery 7311
18 Księga Joba 12026
19 Księga Psalmów 19828
20 Księga Przypowieści Salomona 13230
21 Księga Kaznodziei Salomona 7699
22 Pieśń nad Pieśniami 8201
23 Księga Izajasza 12855
24 Księga Jeremiasza 7914
25 Treny 5662
26 Księga Ezechiela 8208
27 Księga Daniela 7417
28 Księga Ozeasza 6067
29 Księga Joela 4774
30 Księga Amosa 4945
31 Księga Abdiasza 4480
32 Księga Jonasza 6588
33 Księga Micheasza 4724
34 Księga Nahuma 4282
35 Księga Habakuka 4708
36 Księga Sofoniasza 4711
37 Księga Aggeusza 4933
38 Księga Zachariasza 4945
39 Księga Malachiasza 5340
40 Ewangelia św. Mateusza 22923
41 Ewangelia św. Marka 21226
42 Ewangelia św. Łukasza 24857
43 Ewangelia św. Jana 17327
44 Dzieje Apostolskie 17934
45 List do Rzymian 11430
46 1 List do Koryntian 10242
47 2 List do Koryntian 7233
48 List do Galacjan 6047
49 List do Efezjan 7570
50 List do Filipian 5583
51 List do Kolosan 5612
52 1 List do Tesaloniczan 5419
53 2 List do Tesaloniczan 5065
54 1 List do Tymoteusza 6038
55 2 List do Tymoteusza 4974
56 List do Tytusa 4874
57 List do Filemona 4860
58 List do Hebrajczyków 6596
59 List św. Jakuba 7349
60 1 List św. Piotra 6263
61 2 List św. Piotra 5301
62 1 List św. Jana 7039
63 2 List św. Jana 4870
64 3 List św. Jana 4815
65 List św. Judy 5635
66 Objawienie św. Jana 10864

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl