Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 31882
2 2 Księga Mojżeszowa 11700
3 3 Księga Mojżeszowa 8368
4 4 Księga Mojżeszowa 8260
5 5 Księga Mojżeszowa 8978
6 Księga Jozuego 8197
7 Księga Sędziów 7442
8 Księga Rut 6855
9 1 Księga Samuela 8561
10 2 Księga Samuela 7324
11 1 Księga Królewska 7382
12 2 Księga Królewska 6375
13 1 Księga Kronik 5692
14 2 Księga Kronik 6437
15 Księga Ezdrasza 5417
16 Księga Nehemiasza 5822
17 Księga Estery 7403
18 Księga Joba 12141
19 Księga Psalmów 20031
20 Księga Przypowieści Salomona 13452
21 Księga Kaznodziei Salomona 7822
22 Pieśń nad Pieśniami 8294
23 Księga Izajasza 12975
24 Księga Jeremiasza 8000
25 Treny 5711
26 Księga Ezechiela 8285
27 Księga Daniela 7510
28 Księga Ozeasza 6123
29 Księga Joela 4823
30 Księga Amosa 4999
31 Księga Abdiasza 4532
32 Księga Jonasza 6675
33 Księga Micheasza 4774
34 Księga Nahuma 4329
35 Księga Habakuka 4749
36 Księga Sofoniasza 4761
37 Księga Aggeusza 4988
38 Księga Zachariasza 5018
39 Księga Malachiasza 5403
40 Ewangelia św. Mateusza 23209
41 Ewangelia św. Marka 21408
42 Ewangelia św. Łukasza 25086
43 Ewangelia św. Jana 17537
44 Dzieje Apostolskie 18120
45 List do Rzymian 11550
46 1 List do Koryntian 10329
47 2 List do Koryntian 7310
48 List do Galacjan 6105
49 List do Efezjan 7669
50 List do Filipian 5644
51 List do Kolosan 5674
52 1 List do Tesaloniczan 5489
53 2 List do Tesaloniczan 5126
54 1 List do Tymoteusza 6112
55 2 List do Tymoteusza 5035
56 List do Tytusa 4929
57 List do Filemona 4916
58 List do Hebrajczyków 6676
59 List św. Jakuba 7415
60 1 List św. Piotra 6333
61 2 List św. Piotra 5365
62 1 List św. Jana 7111
63 2 List św. Jana 4923
64 3 List św. Jana 4865
65 List św. Judy 5697
66 Objawienie św. Jana 10979

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl