Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 35084
2 2 Księga Mojżeszowa 12657
3 3 Księga Mojżeszowa 8985
4 4 Księga Mojżeszowa 8824
5 5 Księga Mojżeszowa 9703
6 Księga Jozuego 8746
7 Księga Sędziów 7953
8 Księga Rut 7374
9 1 Księga Samuela 9207
10 2 Księga Samuela 7867
11 1 Księga Królewska 7893
12 2 Księga Królewska 6892
13 1 Księga Kronik 6144
14 2 Księga Kronik 6918
15 Księga Ezdrasza 5864
16 Księga Nehemiasza 6310
17 Księga Estery 7972
18 Księga Joba 13158
19 Księga Psalmów 21998
20 Księga Przypowieści Salomona 14641
21 Księga Kaznodziei Salomona 8564
22 Pieśń nad Pieśniami 9053
23 Księga Izajasza 14063
24 Księga Jeremiasza 8672
25 Treny 6103
26 Księga Ezechiela 9120
27 Księga Daniela 8332
28 Księga Ozeasza 6569
29 Księga Joela 5210
30 Księga Amosa 5398
31 Księga Abdiasza 4868
32 Księga Jonasza 7214
33 Księga Micheasza 5121
34 Księga Nahuma 4663
35 Księga Habakuka 5111
36 Księga Sofoniasza 5158
37 Księga Aggeusza 5385
38 Księga Zachariasza 5498
39 Księga Malachiasza 5836
40 Ewangelia św. Mateusza 25970
41 Ewangelia św. Marka 23087
42 Ewangelia św. Łukasza 26889
43 Ewangelia św. Jana 19105
44 Dzieje Apostolskie 19720
45 List do Rzymian 12397
46 1 List do Koryntian 11187
47 2 List do Koryntian 7845
48 List do Galacjan 6543
49 List do Efezjan 8298
50 List do Filipian 6267
51 List do Kolosan 6134
52 1 List do Tesaloniczan 5905
53 2 List do Tesaloniczan 5520
54 1 List do Tymoteusza 6605
55 2 List do Tymoteusza 5426
56 List do Tytusa 5311
57 List do Filemona 5305
58 List do Hebrajczyków 7184
59 List św. Jakuba 7967
60 1 List św. Piotra 6896
61 2 List św. Piotra 5834
62 1 List św. Jana 7683
63 2 List św. Jana 5307
64 3 List św. Jana 5318
65 List św. Judy 6115
66 Objawienie św. Jana 11801

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl