Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 34006
2 2 Księga Mojżeszowa 12346
3 3 Księga Mojżeszowa 8779
4 4 Księga Mojżeszowa 8662
5 5 Księga Mojżeszowa 9442
6 Księga Jozuego 8613
7 Księga Sędziów 7821
8 Księga Rut 7258
9 1 Księga Samuela 9033
10 2 Księga Samuela 7716
11 1 Księga Królewska 7755
12 2 Księga Królewska 6771
13 1 Księga Kronik 6039
14 2 Księga Kronik 6791
15 Księga Ezdrasza 5738
16 Księga Nehemiasza 6186
17 Księga Estery 7824
18 Księga Joba 12895
19 Księga Psalmów 21450
20 Księga Przypowieści Salomona 14311
21 Księga Kaznodziei Salomona 8309
22 Pieśń nad Pieśniami 8872
23 Księga Izajasza 13714
24 Księga Jeremiasza 8505
25 Treny 5999
26 Księga Ezechiela 8932
27 Księga Daniela 8181
28 Księga Ozeasza 6467
29 Księga Joela 5113
30 Księga Amosa 5307
31 Księga Abdiasza 4777
32 Księga Jonasza 7083
33 Księga Micheasza 5034
34 Księga Nahuma 4575
35 Księga Habakuka 5026
36 Księga Sofoniasza 5045
37 Księga Aggeusza 5268
38 Księga Zachariasza 5369
39 Księga Malachiasza 5730
40 Ewangelia św. Mateusza 25308
41 Ewangelia św. Marka 22788
42 Ewangelia św. Łukasza 26454
43 Ewangelia św. Jana 18682
44 Dzieje Apostolskie 19337
45 List do Rzymian 12186
46 1 List do Koryntian 10949
47 2 List do Koryntian 7680
48 List do Galacjan 6426
49 List do Efezjan 8136
50 List do Filipian 6103
51 List do Kolosan 6013
52 1 List do Tesaloniczan 5794
53 2 List do Tesaloniczan 5414
54 1 List do Tymoteusza 6473
55 2 List do Tymoteusza 5323
56 List do Tytusa 5204
57 List do Filemona 5205
58 List do Hebrajczyków 7042
59 List św. Jakuba 7814
60 1 List św. Piotra 6749
61 2 List św. Piotra 5715
62 1 List św. Jana 7533
63 2 List św. Jana 5201
64 3 List św. Jana 5194
65 List św. Judy 6000
66 Objawienie św. Jana 11578

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl