Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 30958
2 2 Księga Mojżeszowa 11400
3 3 Księga Mojżeszowa 8172
4 4 Księga Mojżeszowa 8065
5 5 Księga Mojżeszowa 8746
6 Księga Jozuego 8016
7 Księga Sędziów 7261
8 Księga Rut 6685
9 1 Księga Samuela 8369
10 2 Księga Samuela 7180
11 1 Księga Królewska 7199
12 2 Księga Królewska 6205
13 1 Księga Kronik 5554
14 2 Księga Kronik 6281
15 Księga Ezdrasza 5300
16 Księga Nehemiasza 5691
17 Księga Estery 7216
18 Księga Joba 11899
19 Księga Psalmów 19559
20 Księga Przypowieści Salomona 12954
21 Księga Kaznodziei Salomona 7611
22 Pieśń nad Pieśniami 8073
23 Księga Izajasza 12701
24 Księga Jeremiasza 7795
25 Treny 5608
26 Księga Ezechiela 8121
27 Księga Daniela 7296
28 Księga Ozeasza 5995
29 Księga Joela 4722
30 Księga Amosa 4875
31 Księga Abdiasza 4423
32 Księga Jonasza 6494
33 Księga Micheasza 4675
34 Księga Nahuma 4223
35 Księga Habakuka 4660
36 Księga Sofoniasza 4669
37 Księga Aggeusza 4879
38 Księga Zachariasza 4876
39 Księga Malachiasza 5258
40 Ewangelia św. Mateusza 22515
41 Ewangelia św. Marka 20942
42 Ewangelia św. Łukasza 24502
43 Ewangelia św. Jana 17059
44 Dzieje Apostolskie 17663
45 List do Rzymian 11302
46 1 List do Koryntian 10104
47 2 List do Koryntian 7161
48 List do Galacjan 5967
49 List do Efezjan 7475
50 List do Filipian 5508
51 List do Kolosan 5542
52 1 List do Tesaloniczan 5359
53 2 List do Tesaloniczan 4992
54 1 List do Tymoteusza 5949
55 2 List do Tymoteusza 4903
56 List do Tytusa 4810
57 List do Filemona 4795
58 List do Hebrajczyków 6525
59 List św. Jakuba 7281
60 1 List św. Piotra 6191
61 2 List św. Piotra 5231
62 1 List św. Jana 6962
63 2 List św. Jana 4805
64 3 List św. Jana 4755
65 List św. Judy 5564
66 Objawienie św. Jana 10726

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl