Start Biblia Biblia audio
Biblia audio

biblia_audio2

Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,

zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
List do Hebrajczyków 4:12
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 33256
2 2 Księga Mojżeszowa 12128
3 3 Księga Mojżeszowa 8643
4 4 Księga Mojżeszowa 8526
5 5 Księga Mojżeszowa 9284
6 Księga Jozuego 8488
7 Księga Sędziów 7712
8 Księga Rut 7118
9 1 Księga Samuela 8864
10 2 Księga Samuela 7547
11 1 Księga Królewska 7621
12 2 Księga Królewska 6631
13 1 Księga Kronik 5930
14 2 Księga Kronik 6676
15 Księga Ezdrasza 5625
16 Księga Nehemiasza 6071
17 Księga Estery 7685
18 Księga Joba 12596
19 Księga Psalmów 20817
20 Księga Przypowieści Salomona 14016
21 Księga Kaznodziei Salomona 8123
22 Pieśń nad Pieśniami 8657
23 Księga Izajasza 13466
24 Księga Jeremiasza 8340
25 Treny 5895
26 Księga Ezechiela 8697
27 Księga Daniela 7831
28 Księga Ozeasza 6362
29 Księga Joela 5009
30 Księga Amosa 5206
31 Księga Abdiasza 4696
32 Księga Jonasza 6960
33 Księga Micheasza 4942
34 Księga Nahuma 4497
35 Księga Habakuka 4942
36 Księga Sofoniasza 4922
37 Księga Aggeusza 5169
38 Księga Zachariasza 5250
39 Księga Malachiasza 5592
40 Ewangelia św. Mateusza 24579
41 Ewangelia św. Marka 22206
42 Ewangelia św. Łukasza 25999
43 Ewangelia św. Jana 18206
44 Dzieje Apostolskie 18906
45 List do Rzymian 11924
46 1 List do Koryntian 10736
47 2 List do Koryntian 7559
48 List do Galacjan 6308
49 List do Efezjan 8000
50 List do Filipian 5936
51 List do Kolosan 5881
52 1 List do Tesaloniczan 5693
53 2 List do Tesaloniczan 5313
54 1 List do Tymoteusza 6334
55 2 List do Tymoteusza 5231
56 List do Tytusa 5106
57 List do Filemona 5112
58 List do Hebrajczyków 6920
59 List św. Jakuba 7675
60 1 List św. Piotra 6603
61 2 List św. Piotra 5568
62 1 List św. Jana 7364
63 2 List św. Jana 5098
64 3 List św. Jana 5059
65 List św. Judy 5899
66 Objawienie św. Jana 11358

Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII.
© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.

Więcej materiałów audio znajdziesz w dziale Multimedia/Audio.


   www.jezus.pl
Jezus.pl